logo casa vacanza

Algemene Voorwaarden

direct contact

Vul hier uw gegevens in en wij
nemen z.s.m. contact met u op.

Algemeen

1.1 CasaVacanza is namens de eigenaren dan wel beheerders gemachtigd de woningen voor vakantie-doeleinden en gedurende een bepaalde tijd te verhuren.

Verplichtingen huurder

2.1 De huurder dient de gehuurde woning met de nodige zorg te gebruiken en dient overlast aan de omgeving te vermijden. Indien dit naar oordeel van de eigenaar dan wel beheerder niet gebeurt, is deze gerechtigd, na een éénmalige waarschuwing en overleg met CasaVacanza, te gelasten de huurder en medehuurder(s) de woning te verlaten en de overeenkomst te ontbinden. De huurder kan dan geen aanspraak maken op restitutie van de huursom of enig deel daarvan.
2.2 De huurder verplicht zich alle door hem of de medehuurder(s) aangerichte schade aan of in de woning terstond aan CasaVacanza te melden. De huurder verplicht zich deze schade te vergoeden.
2.3 De huurder dient de gehuurde woning bij vertrek schoon achter te laten.
2.4 Bij aankomst dient de huurder paspoort of identiteitsbewijs te tonen aan de verhuurder i.v.m. registratie volgens de wet.

Wijzigingen door de huurder

3.1 Deze zullen voor zover mogelijk worden aangebracht de kosten bedragen € 25.- In-de-plaatsstellingen zijn altijd mogelijk en deze zijn kosteloos.

Hulp en Bijstand

4.1 CasaVacanza heeft ter plekke een contactpersoon die dag en nacht bereikbaar is voor klachten en spoedgevallen. Klachten die aan CasaVacanza zijn toe te rekenen worden onmiddellijk en kosteloos opgelost. Indien de klacht aan de huurder is toe te rekenen worden de kosten eraan verbonden aan de huurder berekend.

Annulering door de huurder

5.1 Bij annulering door de huurder aan CasaVacanza eerder dan 6 weken voor het begin van de huurperiode worden alle gelden teruggestort behoudens het inschrijfgeld en 30 % van de huursom; daarna tot 4 weken voor het begin van de huurperiode: 60% plus inschrijfgeld; bij annulering na 4 weken: 90% plus inschrijfgeld; bij annulering op de dag van aankomst vindt geen terugstorting plaats.

Opzegging door CasaVacanza

6.1 In geval van opzegging van de huurovereenkomst door CasaVacanza in gevallen van overmacht, zoals oorlog, staking, buitengewone weersomstandigheden, overlijden van de eigenaar, brand in de vakantiewoning, en andere redenen waardoor de woning niet beschikbaar is, is CasaVacanza gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder aan enige schadevergoeding gebonden te zijn.
6.2 In geval van ontbinding van de overeenkomst op grond van het vorige lid zal aan de huurder de keus worden gelaten tussen teruggave van het reeds betaalde deel van de huursom of keuze uit een andere gelijkwaardige, (wat betreft ligging, comfort en grootte) vakantiewoning, indien beschikbaar.

Aankomst en vertrektijd

7.1 Tenzij anders overeengekomen kan het huis betrokken worden na 14.00 uur. Mocht u eerder aankomen zal CasaVacanza er zorg voor dragen dat er iemand aanwezig is voor de opvang. In geval u onverhoopt niet op de afgesproken aankomsttijd zult arriveren dient u dit terstond aan de contactpersoon van CasaVacanza door te geven. Tenzij anders vermeld is het tijdstip van vertrek 10.00 uur.
Borgsom
8.1 In de gids wordt vermeld wanneer er sprake is van een borgsom en de hoogte daarvan. De gedeponeerde borgsom wordt, onder inhouding van de eventuele schade in/aan de woning, bij vertrek aan de huurder terugbetaald.

Klachten

9.1 Eventuele klachten dienen zo spoedig mogelijk te worden gemeld bij onze contactpersoon ter plekke of aan de eigenaar opdat deze opgelost kan worden. Wordt er geen overeenstemming bereikt dan dient dit onverwijld aan CasaVacanza te worden doorgegeven, zo mogelijk telefonisch en op kosten van CasaVacanza.
Als een klacht daarna nog niet bevredigend wordt opgelost, moet deze uiterlijk binnen een maand na terugkeer in Nederland schriftelijk en toegelicht worden ingediend bij CasaVacanza.

Betaling

10.1 Bij de totstandkoming van de overeenkomst dient een aanbetaling te worden voldaan van 30% van de huursom plus € 25,- administratiekosten, plus eventuele annuleringskosten.Het resterende bedrag moet uiterlijk 6 weken voor de dag van vertrek in het bezit zijn van CasaVacanza.
Bij niet tijdige betaling en na een aanmaning wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd en zijn de bepalingen van annulering van kracht.

Aansprakelijkheid

11.1 CasaVacanza is niet aansprakelijk voor eventuele schade welke de huurder of medehuurder(s) of hun bezittingen ondervinden als gevolg van hun verblijf in de woning.
11.2 CasaVacanza is niet aansprakelijk voor eventuele schade wegens bedorven vakantievreugde als gevolg van bijvoorbeeld, slechte weersomstandigheden en andere subjectieve omstandigheden.

Op alle hierboven genoemde punten is het Nederlands recht van toepassing.

Tenslotte...

CasaVacanza is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Den Haag, onder nummer 12345678.